Home » วิธีการ : เก็บของให้เป็นระเบียบ เพื่อง่ายต่อการใช้งาน

วิธีการ : เก็บของให้เป็นระเบียบ เพื่อง่ายต่อการใช้งาน

by admin
วิธีเก็บของให้เป็นระเบียบ

การจัดเก็บของให้เป็นระเบียบเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถจัดการสิ่งของได้อย่างมีระบบและง่ายต่อการใช้งานในภายหลัง โดยทั่วไปแล้ว มีหลักการในการจัดเก็บสิ่งของดังนี้

การเก็บเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้า

  1. การกำหนดพื้นที่จัดเก็บ: การกำหนดพื้นที่จัดเก็บที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับสิ่งของที่ต้องการเก็บ เช่น การเก็บเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้า หรือการจัดเก็บอุปกรณ์ในลิ้นชักหรือตู้เก็บของ
  2. การเลือกบรรจุภัณฑ์: การเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสิ่งของที่ต้องการจัดเก็บ เช่น กล่องกระดาษสำหรับเก็บหนังสือ ถุงผ้าสำหรับเก็บเสื้อผ้า เป็นต้น
  3. การจัดเก็บแบบเข้ารหัส: การใช้รหัสหรือตัวอักษรเพื่อระบุสิ่งของที่เก็บในที่นั้นๆ เช่น การใช้รหัสสีของกล่องในการระบุว่าในกล่องนั้นเก็บเสื้อผ้าชนิดใด
  4. การเรียงลำดับ: การจัดเรียงสิ่งของตามลำดับที่เหมาะสม เพื่อทำให้ง่ายต่อการเรียกดูและใช้งาน เช่น การจัดเก็บหนังสือตามลำดับตามหมวดหมู่หรือตามลำดับเล่ม
  5. การเปลี่ยนแปลง: การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บสิ่งของเมื่อเห็นว่าวิธีเดิมนั้นอาจจะไม่เหมาะสมกับสิง่ของที่ได้นำเข้ามาวางไว้
  6. การเก็บสิ่งของตามความเป็นคู่ขนาน: การจัดเก็บสิ่งของที่มีความสัมพันธ์กันในที่เดียวกัน ได้อย่างเป็นระเบียบ เช่น การเก็บเครื่องมือทำงานในที่เดียวกัน
  7. การจัดเก็บสิ่งของตามความเสียหาย: การเก็บสิ่งของที่มีความเสียหายให้แยกไว้จากสิ่งของที่ไม่เสียหาย เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบและจัดการสิ่งของในภายหลัง
  8. การตรวจสอบสถานะของสิ่งของ: การตรวจสอบสถานะของสิ่งของที่จัดเก็บเพื่อตรวจสอบว่ามีสิ่งของที่หมดอายุหรือเสียหายหรือไม่ เพื่อทำการจัดการสิ่งของให้เหมาะสม
  9. การจัดเก็บสิ่งของตามความสำคัญ: การจัดเก็บสิ่งของตามความสำคัญของสิ่งนั้นๆ เช่น การเก็บเอกสารที่มีความสำคัญสูงในตู้เอกสารเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึง
  10. การจัดเก็บสิ่งของตามช่วงเวลา: การจัดเก็บสิ่งของตามช่วงเวลา เช่น การเก็บเสื้อผ้าฤดูหนาวในตู้เสื้อผ้าตลอดฤดูร้อน เพื่อให้ง่ายต่อการเรียกใช้งานในภายหลัง

เราอาจจะใช้หลักการจัดเก็บสิ่งของ 5ส เข้ามาช่วยในการจัดเก็บสิ่งของในบ้านหรือในสถานที่ทำงานของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้เช่นกัน

You may also like