Home » ตรวจสอบระบบดับเพลิงตามมาตรฐานคืออะไร มาตรฐานที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้าง

ตรวจสอบระบบดับเพลิงตามมาตรฐานคืออะไร มาตรฐานที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้าง

by admin
ตรวจสอบระบบดับเพลิง

การ ตรวจสอบระบบดับเพลิง ตามมาตรฐานสำคัญอย่างไร

การ ตรวจสอบระบบดับเพลิง เป็นการตรวจสอบเพื่อเช็คความพร้อมของระบบเพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพราะเหตุการณ์ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่เราต้องเตรียมระบบสำหรับดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน หากระบบดับเพลิงพร้อมใช้งาน เมื่อมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นระบบก็สามารถใช้งานได้ทันที ทำให้เกิดความสูญเสียน้อยและไม่เป็นวงกว้าง ยิ่งสามารถระงับเหตุได้เร็วเท่าไหร่ความเสียหายยิ่งน้อยเท่านั้น

การตรวจสอบระบบดับเพลิง

ทำไมต้อง ตรวจสอบระบบดับเพลิง

ข้อ 15 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์สำหรับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้สามารถพร้อมทำงานได้ตลอดเวลา โดยการตรวจสอบ ทดสอบและบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์เหล่านั้นให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้หรือมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ

นอกจากการตรวจสอบระบบดับเพลิงจะเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายแล้วการตรวจสอบระบบดับเพลิงประจำปียังดำเนินการเพื่อเตรียมระบบให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาและสามารถนำมาใช้งานได้อย่างทันทีหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น

ตรวจสอบระบบเเละอุปกรณ์ดับเพลิง

ตรวจสอบระบบดับเพลิงต้องตรวจสอบอะไรบ้าง

การตรวจสอบระบบดับเพลิงระจำปี ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 ได้กำหนดการตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ดังนี้

อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย

วิธีการ

ระยะเวลา

1. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

 • ขับด้วยเครื่องยนต์
 • ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
 • เครื่องสูบน้ำ

2. หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire department connections)

3. หัวดับเพลิงนอกอาคาร (Hydraants)

4. ถังน้ำดับเพลิง

 • ระดับน้ำ
 • สภาพถัง

5. สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด 

(Hose and hose station)

6. ระบบกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ 

(Sprinkler system)

 • จุดระบายน้ำหลัก
 • มาตรวัดความดัน
 • หัวกระจายน้ำดับเพลิง
 • สัญญาณการไหลของน้ำ
 • ล้างท่อ
 • วาล์วควบคุม
 • ทดสอบเดินเครื่อง
 • ทดสอบเดินเครื่อง
 • ทดสอบปริมาณการสูบน้ำและความดัน
 • ตรวจสอบ
 • ตรวจสอบ
 • ทดสอบ (เปิดและปิด)
 • บำรุงรักษา
 • ตรวจสอบ
 • ตรวจสอบ
 • ตรวจสอบ
 • ทดสอบการไหล
 • ทดสอบค่าแรงดัน
 • ทดสอบ
 • ทดสอบ
 • ทดสอบ
 • ตรวจสอบซีลวาล์ว
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ล็อกวาล์ว
 • ตรวจสอบสวิทซ์สัญญาณ
 • ปิด – เปิดวาล์ว
 • ทุกสัปดาห์
 • ทุกเดือน
 • ทุกปี
 • ทุกเดือน
 • ทุกเดือน
 • ทุกปี
 • ทุกครึ่งปี
 • ทุกเดือน
 • ทุกครึ่งปี
 • ทุกเดือน
 • ทุก 3 เดือน
 • ทุก 5 ปี
 • ทุก 50 ปี
 • ทุก 3 เดือน
 • ทุก 5 ปี
 • ทุกสัปดาห์
 • ทุกเดือน
 • ทุกเดือน

มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบดับเพลิงด้วยน้ำ

มาตรฐานการตรวจสอบระบบดับเพลิงที่ได้รับการยอมรับในการตรวจสอบระบบดับเพลิงในปัจจุบัน มี 2 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) และมาตรฐาน NFPA (NFPA ย่อมาจาก National Fire Protection Association หรือชื่อไทย คือ สมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ) มาตรฐาน NFPA ที่เป็นที่ยอมรับเกี่ยวกับระบบดับเพลิงด้วยน้ำได้แก่

 • NFPA 13 Standard for the Installation of Sprinkler Systems
 • NFPA 14 Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems
 • NFPA 15 Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection
 • NFPA 20 Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection
 • NFPA 22 Standard for Water Tanks for Private Fire Protection
 • NFPA 24 Standard for the Installation of Private Fire Service Mains and Their Appurtenances

มาตรฐานระบบดับเพลิง

มาตรฐานที่กล่าวมาเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำและมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับในการตรวจสอบทดสอบและบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์คือมาตรฐาน NFPA 25 : Standard for the Inspection , Testing , and Maintenance of Water Based Fire Protection Systems ซึ่งเรามักเห็นได้บ่อยครั้งเมื่อมีการว่าจ้างผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการตรวจสอบระบบน้ำดับเพลิงมักจะอ้างอิงการตรวจสอบตามมาตรฐาน NFPA 25

สรุป

การตรวจสอบระบบดับเพลิงมีรายการที่ต้องตรวจสอบจำนวนมากซึ่งแต่ละรายการมีระยะเวลาในการตรวจสอบและทดสอบที่แตกต่างกันเพื่อป้องกันการลืมหรือการตกหล่นในการตรวจสอบจึงควรจัดทำเป็นแผนงานระบุระยะเวลาในการตรวจสอบที่ชัดเจนและติดตามการดำเนินการตามแผน

โดยการตรวจสอบและทดสอบต้องดำเนินการโดยบุคคลที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 9 หรือนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 11 และนอกจากการตรวจสอบแล้วการบำรุงรักษาตามรอบระยะเวลาก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกันเนื่องจากเป็นการยืดอายุการใช้งานของอุกรณ์ต่างๆและเป็นการเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

You may also like